Geen categorie

Cafe Restaurant De Roskam partij 2017

Zondag 21 mei werd er door de leden van KV Pim Mulier de tweede kaatspartij van het seizoen gespeeld. Onder genot van een stralende zon werd er door de leden de Café Restaurant De Roskam partij gekaatst. De leden kaatsten om prachtige prijzen in de vorm van bakkersprijzen van plaatselijk bakker De Schiffart.

Uitslag Dames (6 partuur)

1e prijs: Joukje Haitsma, Charina Cuperus en Sjoukje Wiersma

2e prijs: Esther Hofstra, Zelina Postma en Femke Epema

3e prijs: Sandra Wagenaar, Grieta Veninga en Esther Hoekstra

Uitslag Heren (6 partuur)

1e prijs: Sander Elgersma, Nick van Dorsselaer en Gosling Nicolai

2e prijs: Mart van der Molen en Michiel de Jong

3e prijs: Melvin Tolsma en Henk Koops

Uitslag Heren 50+ (4 partuur)

1e prijs: Jan Faber, Tjerk Goslinga en Oebele Haakma

2e prijs: Teake Koster, Johan van IJs en Oeds Broersma

Volgende ledenpartij is de gezamenlijke kaatspartij met KV Jan Reitsma is op zondag 11 juni om 11:00 uur, waarbij ook de jeugdleden mee kaatsen. We kaatsen dit jaar op het veld in Pingjum.

“Witmarsumer in de prijzen“

Op 12 april 2017 waren er 84 kaatsers voor hun laatste zaalkaatspartij naar de Trije in Franeker gekomen.

Een aantal van deze 55+ kaatsers zijn zeer trouwe en sportieve leden van KV Pim Mulier.

In de A-klasse won Oeds Broersma de tweede prijs

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert Oeds met zijn prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende periode!

“Witmarsumer in de prijzen“

Op 26 oktober 2016 waren er ruim 100 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen.

Een aantal van deze 55+ kaatsers zijn zeer trouwe en sportieve leden van KV Pim Mulier.

In de A-klasse won Reinder Koops de vijfde prijs. 

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert Reinder met zijn prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende periode!

Pearkekeatsen weer een succes

Vrijdag 29 juli jl. organiseerde de kaatsvereniging Pim Mulier weer het pearkekeatsen. De belangstelling was -net als ieder jaar- groot. Er hadden zich 27 pearkes aangemeld. Er werd in pouleverband gekaatst, op tijd en met de zachte bal.

Onder prima weersomstandigheden konden de wedstrijden vlot worden afgewerkt. Iedere deelneer kon minimaal drie keer kaatsen. Voor de poulewinnaars was er een schaal met warme en koude hapjes die onder de deelnemers werden rondgedeeld. Al met al een zeer geslaagde avond waarbij het nog lang gezellig was in de kantine.

 

Winnaars:

Poule A: Grieta Veninga en Willem Veninga

DSC_0520

Poule B: Sjoukje Wiersma en Oebele Haakma

DSC_0524

Poule C: Yvonne van der Marel en Mark Elgersma

DSC_0529

Poule D: Myriam de Ruiter en Chris Anema

DSC_0531

Poule E: Suzanne Bosma en Klaas de Vries

DSC_0532

Poule F: Iris Bouwhuis en Nico Dijkstra

DSC_0527

 

“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zaterdag 23 juli 2016 

Welsryp, Heren 1e klasse V.F.

2e prijs: Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, René Anema

undefined

IJsbrechtum, Heren 50+ D.E.L B-klasse

3e prijs: Anno Miedema, Marten van der Meulen, Oeds Broersma

Deinum, Dames 1e klasse V.F.

1e prijs herkansing: Annet de Haan,Selma van der Molen,Jeska Terpstra

Witmarsum, Federatie, Welpen Meisjes D.E.L.

2e prijs: Marije Kuiper, Jennifer de Jong

 undefined

Witmarsum, Federatie, Welpen Jongens D.E.L.

3e prijs: Tymen Bijlsma, Jordi Stoker

undefined

Witmarsum, Federatie, Schooljongens D.E.L.

2e prijs herkansing: Tjipke van Goslinga, Xander van Berkum

undefined

Zondag 24 juli 2016 

Workum, Heren 1e klasse V.F. (onbeperkt)

1e prijs: Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Rene Anema

Oude Lije, Meisjes D.E.L.

1e prijs herkansing: Selma van der Molen,  Reny van Wieren, Geanne Faber

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zaterdag 16 juli 2016 

Itens, Heren 1e klasse V.F.

2e prijs: Menno van Zwieten, Pier Piersma, Sjoerd de Jong

undefined

Tzum, Jongens D.E.L A-klasse

2e prijs: Harmen Schuitmaker, Jan Tijtsma, Marc Burger

undefined

Britsum, Meisjes D.E.L A-klasse

2e prijs: Selma van der Molen, Annet de Haan, Marije Hellinga

Britsum, Meisjes D.E.L B-klasse

2e prijs: Hester Zijlstra, Kune Bijlsma, Sjoukje Stuiver

Zondag 17 juli 2016 

Tzumarrum, Heren 1e klasse V.F.

1e prijs: Menno van Zwieten, Pier Piersma, Sjoerd de Jong

Vrouwenparochie, Meisjes V.F.

1e prijs: Selma van der Molen, Jeska Terpstra, Kim Dijkstra

Maandag 18 juli 2016 

Makkum, Heren 1e klasse D.E.L.

1e prijs: Johannes van der Veen, Pieter van de Schoot, Pier Piersma

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zondag 19 juni 2016:

Sint Jacobiparochi, Heren Hoofdklasse V.F.

3e prijs: Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, René Anema

Arum, Dames Tweede Klasse V.F.

2e prijs: Selma van der Molen, Rixt Wijnia, Jeska Terpstra

 

Franeker, Schooljongens A-Klasse D.E.L.

3e prijs Folkert Smid, Jeroen Haarsma

Franeker, Schooljongens B-Klasse D.E.L. Herkansing

3e prijs Douwe Joostema, Jari Visser

Zaterdag 18 juni 2016:

Witmarsum, Heren Eerste Klasse D.E.L.

1e prijs Arnold Zijlstra, René Anema, Hillebrand Visser

DSC_0465

Bolsward, Bedrijfskaatsen, Herkansing

1e prijs Jorritsma Bouw: Johan Kwast, Jaring NicolaiAndré Dijkstra

 

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Gezamenlijke ledenpartij KV Pim Mulier en KV Jan Reitsma: een Boppeslach!!

Zondag 19 juni werd er in Witmarsum door de seniorenleden van KV Pim Mulier en KV Jan Reitsma de Zeedesign-partij gekaatst. De leden van de Pingjummer kaatsvereniging kwamen in grote getale naar Witmarsum toe om een wedstrijd te kaatsen. Voorafgaand aan de partij werd er door de leden gezellig koffie gedronken begeleid met vers stukje oranjekoek van de plaatselijke bakker. De gezamenlijke ledenpartij was mede door het grote aantal deelnemers van beide verenigingen, spannende en leuke partijen en het mooie weer een boppeslach!!

Bij de heren senioren stonden er 9 partuur op de lijst. Met de prachtige krânse naar huis ging het partuur van Sander Elgersma, Mike van Dorsselaer en Hidde Folkertsma. Zij wonnen de finale van Hendrik Brandsma, Joey Leeuwen en Nick van Dorsselaer. De derde prijs was voor Harm Jilderda, Hilbrand Smid en Michiel de Jong. Zij verloren de spannende halve finale met 5-5, 6-2 van de uiteindelijke latere winnaars. In de finale van de verliezersronde trokken Anne Wind, Henk Koops en Michael van Coevorden met 5-5, 6-4 aan het langste eind tijdens een zenuwslopende wedstrijd tegen Reinder Huisman, Justin van Dijk en Tim Bartels.

Bij de dames stonden er 8 partuur op de lijst er werd gekaatst in poule verband. Het partuur van Sandra Wagenaar, Dorina Piller en Esther Hoekstra won de finale van Sieuwke van der Velde, Jet Ploegstra en Lonneke Gerritsma. De derde prijs was voor Suzanne Bosma, Geartsje Stegenga en Jolanda Koopmans.

Bij de heren 50+ stonden er 7 partuur op de lijst er werd eveneens in poule verband gekaatst. Het partuur van Oeds Broersma, Jappie Tigchelaar en Sjoerd Nicolai ging met het riante vleespakket naar huis. Zij wonnen de finale (5-3 / 6-2) van Teake Koster, Tjerk Goslinga en Reinold Ypma. De derde prijs was voor Johan van IJs, Heinz Palsma en Oebele Haakma.

Volgende ledenpartij van KV Pim Mulier is op zaterdag 16 juli om 13:00 uur de “Molkepartij”, waarbij ook de jeugdleden mee kaatsen. Na afloop is er aansluitend BBQ. De partij wordt mede mogelijk gemaakt door “stipe” van een aantal melkveehouders uit Witmarsum e.o.

 

Uitslag Heren eerste klasse DEL 18 juni 2016

Oud dorpsgenoot wint in Witmarsum.

Zaterdag 18 juni 2016 werd er weer gekaatst in Witmarsum. De eerste en tweede klas traden om elf uur aan op het knusse veld op sportcomplex It Fliet. De lijst telde 15 parturen, beide klassen waren samengevoegd en dar waren de meningen verdeeld over. Scheidsrechter was Sjonnie Bergsma uit Minnertsga en hij deed dat deze middag voortreffelijk. Het weer was prima al was het jammer dat er een paar keer een pittige regenbui viel. Desondanks kon het publiek genieten van een aantal leuke en spannende partijen. In de finale troffen de parturen van Arnold Zijlstra en Wierd Baarda elkaar. Arnold Zijlstra kaatste met oud Witmarsumer René Anema en Hillebrand Visser. De finale leek een walk over voor het partuur van Zijlstra. Zij liepen vlot uit naar een 5-2 voorsprong. Maar het partuur van Wierda Baarda wist van geen wijken en begon met succes een inhaalrace. Op de stand 5-5- 6-6 was het Schettenser Hillebrand Visser die met een fraaie bovenslag zijn partuur tot winnaar maakte.

De uitslag.

1. Anold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Hilleband Visser (Schettens)

2. Wierd Baarda (Dronrijp), Haye Jan Nicolay (Britsum) en Jelte Visser (Sexbierum)

3. Gerrit Winkel (Stiens), Gerrit Jan Duiven (Hartwerd) en Laas Pieter van Straten (Feinsum)

4. Jelle Attema (Makkum), Frederik van der Meij (Berltsum) en Klaas Pie Folkertsma (Wons).

“Witmarsumers in de prijzen “

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zondag 12 juni 2016:

Stiens, Heren Hoofdklasse V.F.

1e prijs: Tjisse Steenstra, Herman Sprik, Cornelis Terpstra

Zaterdag 11 juni 2016:

Damwâld, Heren Hoofdklasse V.F.

1e prijs: Tjisse Steenstra, Herman Sprik, Cornelis Terpstra

2e prijs: Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong

Bitgum, Heren Eerste Klasse V.F.

1e prijs Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Rene Anema

 

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!