Een geslaagd Witmarsumer dorpsfeest 2019

Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de Witmarsumer merke. Van vrijdag 2 augustus tot en met maandag 5 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het partuur van Berlikum ging met de fraaie horloges naar huis door te winnen van het partuur van Baard en stelde zich kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:

Afdeling:

 1. Berltsum: Rink Rudmer Sterk, Thomas Dijkstra, Edgar van Wigcheren
 2. Baerd: Geert Reitsma, Bauke Folkerts, Klaas Gerrit Meulenaar
 3. Ingelum: Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Ossinga
 4. Kimswerd: Martijn Wiersma, Jurjen Fokkema, Karel Monfils en Jellum-Bears: Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Jelmer Miedema

Opstapronde:

 1. Gerwin Dijkstra (Anjum), Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier), Johannes Bouma (Lollum)
 2. Leon Wijning (Sint Annaparochie), Stan van den Berg (Grou), Sybrand Veldhuis (Raerd)
 3. Gerbrand Kramer (Kubaars), Hessel Postma (Winsum), Marco van Dijk (Ferwert)

Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Voor tweede keer achtereenvolgens kaatsten de Dames Hoofklasse hun partij tegelijk met de mannen in Witmarsum naast elkaar op het het hoofdveld. Een spannende halve finale en finale zorgde voor een mooi einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde de overwinning door met 5-3 6-4 te winnen van het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. De derde prijs was er voor Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.

Dames Hoofdklasse :

 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia, Manon Scheepstra
 2. Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest, Marrit Zeinstra
 3. Anne Monfils, Margriet Bakker, Harmke Siegersma

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpartij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

 1. Michel Nesse (koning), Igor Kuiper en Mart van der Molen
 2. Redmer Zaagemans, Sjoerd Atze de Jong en Jeroen Haringa

Heren B (11 parturen)

 1. Tjerk Postma (koning), Pieter Kleinjan en Thomas Sprik
 2. Femke Veenstra, Gabian van Popta en Bart Reijenga
 3. Arjen Visser, Auke Poelsma en Broer de Jong

Verliezersronde:

 1. Mike van Dorsselaer, Jan Wierda en Wouter v/d Witte
 2. Michael van Coevorden, Arno Burger en Jeroen Nauta

Heren 50 plus (8 parturen):

 1. Jappie Tigchelaar (koning), Sjoerd Nicolai en Martinus van der Meer
 2. Piet Tolsma, Jan Faber en Klaas Meekma
 3. Tjeerd de Jong, Rens Bolkenstein en Oeds Broersma

Dames (11 parturen):

 1. Anneke Westra (konngin), Marije Walsma en Yvonne Terpstra
 2. Esther Brandsma, Nynke de Vries en Maryan van der Molen
 3. Angelique Buma, Jet Jilderda en Froukje Fennema.

Verliezersronde:

 1. Andrea de Jong, Aline Koopmans en Wietske Bos
 2. Marjolein Baarda, Charina Cuperus en Wilma Ypma

Het bestuur kan terug zien op een zeer geslaagde merke. Het weer was prachtig, de kaatspartijen verliepen zonder problemen en samenwerking met de PC was weer perfect.

Een fraaie prestatie van het jongenspartuur op de Freule.
Het jongenspartuur van Witmarsum behaalde woensdag 7 augustus 2019 een fraaie vierde prijs op de Freule partij in Wommels. Jari en Nick Visser en Colin Baarda zorgden samen
met coach Michiel de Jong voor dit onverwachte succes.

Terug naar het nieuwsoverzicht