Een geslaagd Witmarsumer dorpsfeest 2018

Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de Witmarsumer merke. Van vrijdag 3 augustus tot en met maandag 6 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het partuur van Mantgum ging met de fraaie horloges naar huis door te winnen van het partuur van Dronrijp en stelde zich kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:

Afdeling:

 1. Mantgum: Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra
 2. Dronrijp: Jasper Jager, Mark Minnesma, Lucas Postma
 3. Reduzum: Melle Fopma, Jehannes Gerben Brinksma, Jesper Tolsma
 4. Witmarsum: Redmer Zaagemans, Jorn Hofstra, Jari Visser en Berltsum: Thomas Dijkstra, Jesse Kroondijk, Verry van der Meer  

Opstapronde:

 1. Mark Polstra, Redmer Cnossen, Rene van der Walt
 2. Hedser Mud, Wessel v.d. Woud, Jorrit Tolsma
 3. Allard Dijkstra, Pieter Toren, Michel Hendriks

 

Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Voor het eerst dit jaar kaatsten de Dames Hoofklasse hun partij tegelijk met de mannen in Witmarsum naast elkaar op het het hoofdveld. Een spannende finale zorgde voor een mooi einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde de overwinning door met 5-5 6-2 te winnen van het partuur van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. De derde prijs was er voor Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.

Dames Hoofdklasse :

 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia, Manon Scheepstra
 2. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra, Louise Krol
 3. Elly Hofman, Marte Altenburg, Martzen Deinum

 

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpartij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

 1. Jaring Nicolai, Rene Anema en Michel Nesse (Koning)
 2. Folkert van der Wei, Sander Elgersma en Steven Nesse

Heren B (12 parturen)

 1. Johan van Abbema, Arjen Visser en Jorn Hofstra (Koning)
 2. Andrys Osinga, Michael van Coevorden en Auke Poelsma
 3. Hilbrand Smid, Joey Leeuwen en Durk Cuperus

Verliezersronde:

 1. Sjoerd Atze de Jong, Martin Gaastra en Marco Hellinga
 2. Mark Elgersma, Arno Burger en Martijn Zandbergen

Heren 50 plus (7 parturen):

 1. Simon Lemstra (koning), Harke Anema en Pieter van der Zee
 2. Teake Koster*, Reinder Koops, Siep Reijenga,

(*Reinold Ypma en Oeds Broersma beide ingevallen voor Teake Koster)

 1. Martinus van der Meer, Johan van IJs en Oebele Haakma

Dames (12 parturen):

 1. Selma van der Molen (koningin), Froukje Fennema en Miranda Dijkstra
 2. Suzan Bosma, Marjan Reijenga en Wilma Ypma
 3. Myriam de Ruiter, Annelies Popma en Angelique van Coevorden

Verliezersronde:

 1. Sanne El van der Vlugt, Marije Walsma en Femke Epema
 2. Angelique Buma, Nynke de Vries en Maryan van der Molen

De organisatie en de bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagde merke. Een mooi programma en prachtig weer zorgen voor een prima stemming op sportcomplex It Fliet.

Terug naar het nieuwsoverzicht