Een geslaagd Witmarsumer dorpsfeest 2017

Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de Witmarsumer merke. Van vrijdag 4 augustus tot en met maandag 7 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het partuur van Exmorra ging met de fraaie horloges naar huis door te winnen van het partuur van Bolsward en stelde zich kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:

Afdeling:

 1. Exmorra: Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra, Christiaan Stremler
 2. Bolsward: Hidzerd Bogaard, Jelle Cnossen, Menno Galama
 3. Makkum: Ingmar Wijma, Lars Onrust, Ype Bert van der Logt
 4. Tzumarrum: Jelle Pieter van de Walt, Hylke Jan van de Walt, Jurre Broekstra
 5. Dronryp: Teake Hofman, Jasper Jager, Lucas Postma
 6. Menaam: Erik Minne Cats, Youri de Groot, Mark Polstra

Opstapronde:

 1. Bouke Andries Boersma, Jelte Hotsma, Jorn Lars van Beem
 2. Andele Veltman, Bauke Folkerts, Jurjen Miedema
 3. Hedser Mud, Jasper de Boer, Siebe Feenstra
Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Helaas door omstandigheden maar 9 parturen op de lijst maar een mooie en spannende finale zorgde voor een mooi einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde de overwinning door met 5-5 6-0 te winnen van het partuur van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong. De derde prijs was er voor Arnold Zijlstra, Erik Haitsma en Haye Jan Nicolai.

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpartij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

 1. Nico Dijksta (konng), Mark Elgersma en Gert Jan Meekma
 2. Hilbrand Smid, Sander Elgersma en Michel Nesse

Heren B (12 parturen)

 1. Johan van Abbema, Johannes de Best (koning) en Bert Haitsma
 2. Jesse van der Molen, Eric Wieling en Cees Jellema
 3. Igor Kuiper, Hans Wierda en Klaas Jan Haitsma

Verliezersronde:

 1. Redmer Zaagemans, Henk Koops en Sybren Reitsma
 2. Mike van Dorsselaer, Nick van Dorsselaer en Wessel Kruger

Heren 50 plus (9 parturen):

 1. Harke Anema (koning), Klaas Haitsma en Piet Tolsma
 2. Jan Faber, Oebele Haakma en Willem van Dijk
 3. Paul Jongstra, Pieter van der Sluis en Johan van der Molen

Verliezersronde:

 1. Martinus van der Meer, van der Meer en Reinder Koops

Dames (13 parturen):

 1. Sytske Meekma (koningin), Feikje Kuiper en Elske Koopmans
 2. Wendy Gaastra, Antsje Feenstra en Saloni Nicolai
 3. Aukje Hibma, Grieta Veninga en Maryan van der Molen

Verliezersronde:

 1. Joukje Haitsma, Marjan Reijenga en Esther Hoekstra
 2. Myriam de Ruiter, Wilma Ypma en Elisa de Vries

Dames 40 plus (4 parturen):

 1. Hieke Bootsma, Aukje Heslinga en Jolanda Koopmans (koningin).
 2. Janny Yntema, Cobi Yntema en Suzan Homminga

De organisatie en de bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagde merke. Een mooi programma en prachtig weer zorgen voor een prima stemming op sportcomplex It Fliet.

Terug naar het nieuwsoverzicht