Geen categorie

Kaartmiddag KV Pim Mulier 2020

Zaterdag 11  januari 2020 werd er de jaarlijkse kaartmiddag van KV Pim Mulier gehouden. Net als vorig jaar was er wederom een groei van het aantal tafels (7 stuks) bij de klaverjassers. Met daarbij de nieuwe gezichten die deze middag om de vleesprijzen streden. De prijswinnaars kregen een hele kip mee naar huis.

Bij het schutjassen ging Johan Bergsma naar huis met de wisseltrofee en bij het klaverjassen mocht Teun Folkertsma de houten telegraaf in ontvangst nemen.

De overige prijswinnaars waren:

Schutjassen
1e prijs Johan Bergsma 65 pnt
2e prijs Jelle Reinsma 60 pnt
3e prijs Fetze Elgersma 55 pnt

Poedel: Jacobus Jorna 40 pnt

Klaverjassen
1e prijs Teun Folkertsma 5420 pnt
2e prijs Cees Visser 5240 pnt
3e prijs Geert Sprik 5157 pnt
4e prijs Jappie Tichelaar 5121 pnt
5e prijs Freddie Postma 5114 pnt
6e prijs Anna Leijenaar 5041 pnt
7e prijs Johannes Adema 5015 pnt
8e prijs Emmy Hofma 5004 pnt
9e prijs Anno de Roos 4999 pnt

Poedel: Simon Visser 3724 pnt

 

WK winnaars openen Wallball muur in Witmarsum

Zondag 12 januari om 14:30 uur wordt de kaatsmuur in de gymzaal in Witmarsum officieel in gebruik genomen. Wereldkampioenen Wallball 2014: Marike Beckers en Miranda Scheffer zullen het in de openingspartij opnemen tegen 2 plaatselijke matadoren. Op dit moment worden er op donderdagavond selectiewedstrijden gehouden om te bepalen wie van de spelers uit Witmarsum het op mag nemen tegen de wereldkampioenen.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze clash tegen de WK-winnaars, bij de opening van de kaatsmuur of te kijken tijdens het toernooi.

Jeugdtoernooi

Voorafgaand aan de opening van de kaatsmuur zullen de jeugd vanaf 13:00 uur de onderlinge strijd met elkaar aan gaan. Op dit moment wordt er fanatiek door de jeugdige spelers op de vrijdagmiddag vanaf 15:30 uur geoefend voor het toernooi.

Ben je geboren in 2009 of eerder en lijkt het je leuk om eens een balletje te komen slaan of wil je ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 januari 2020? Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.

Senioren

Na de opening van de kaatsmuur spelen de heren en dames hun toernooi, waarbij Marike en Miranda ook mee zullen doen in de strijd.

Sinds een aantal weken spelen de dames op woensdag avond van 18:45 – 19:45 uur hun potjes Wallball in de gymzaal in Witmarsum. Leuk om te melden is dat tijdens deze avonden er al diverse speelsters uit onze buurtdorpen zijn gesignaleerd.

Oproep Dames!!

Lijkt het je leuk om eens een balletje te komen slaan of wil je ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 januari 2020? Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.

 

Beelden: One Wall Handball NL

 

Verwende Vrouwenpartij 2018 een Boppeslach!

Zaterdag 18 augustus stond er een nieuwe kaatspartij op de agenda van KV Pim Mulier. De verwende vrouwen kaatspartij georganiseerd door Myriam de Ruiter en Marjan Reijenga was een groot succes. Met maar liefst 22 parturen stond het kaatsveld vol met dames!

Tijdens de wedstrijd konden de dames prijzen winnen door diverse opdrachten uit te voeren. Daarnaast werd elke boppeslach beloond met een mooie outfit en een kwaadbal met een shotje.

Hierbij de uitslagen van deze prachtige partij:

Winnaarsronde

1. Anneke Smid, Nyncke Dijkstra, Tjalie Houtsma 

IMG_4508
2. Annelies Popma, Yvonne van der Marel

IMG_4505
3. Selma van der Molen, Annigje Mensonides, Loltje Sijbesma

IMG_4503

Verliezersronde

1. Joukje Haitsma, Bianca Visser, Ineke Giliam

IMG_4500
2. Rianne Tolsma, Tiete-Fokje van Eijk, Klaaske Langenberg

IMG_4498
3. Erica Kramer, Marije Walsma, Marousha Hoeben

IMG_4496

 

 

Een geslaagd Witmarsumer dorpsfeest 2018

Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de Witmarsumer merke. Van vrijdag 3 augustus tot en met maandag 6 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het partuur van Mantgum ging met de fraaie horloges naar huis door te winnen van het partuur van Dronrijp en stelde zich kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:

Afdeling:

 1. Mantgum: Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra
 2. Dronrijp: Jasper Jager, Mark Minnesma, Lucas Postma
 3. Reduzum: Melle Fopma, Jehannes Gerben Brinksma, Jesper Tolsma
 4. Witmarsum: Redmer Zaagemans, Jorn Hofstra, Jari Visser en Berltsum: Thomas Dijkstra, Jesse Kroondijk, Verry van der Meer  

Opstapronde:

 1. Mark Polstra, Redmer Cnossen, Rene van der Walt
 2. Hedser Mud, Wessel v.d. Woud, Jorrit Tolsma
 3. Allard Dijkstra, Pieter Toren, Michel Hendriks

 

Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Voor het eerst dit jaar kaatsten de Dames Hoofklasse hun partij tegelijk met de mannen in Witmarsum naast elkaar op het het hoofdveld. Een spannende finale zorgde voor een mooi einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde de overwinning door met 5-5 6-2 te winnen van het partuur van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. De derde prijs was er voor Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.

Dames Hoofdklasse :

 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia, Manon Scheepstra
 2. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra, Louise Krol
 3. Elly Hofman, Marte Altenburg, Martzen Deinum

 

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpartij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

 1. Jaring Nicolai, Rene Anema en Michel Nesse (Koning)
 2. Folkert van der Wei, Sander Elgersma en Steven Nesse

Heren B (12 parturen)

 1. Johan van Abbema, Arjen Visser en Jorn Hofstra (Koning)
 2. Andrys Osinga, Michael van Coevorden en Auke Poelsma
 3. Hilbrand Smid, Joey Leeuwen en Durk Cuperus

Verliezersronde:

 1. Sjoerd Atze de Jong, Martin Gaastra en Marco Hellinga
 2. Mark Elgersma, Arno Burger en Martijn Zandbergen

Heren 50 plus (7 parturen):

 1. Simon Lemstra (koning), Harke Anema en Pieter van der Zee
 2. Teake Koster*, Reinder Koops, Siep Reijenga,

(*Reinold Ypma en Oeds Broersma beide ingevallen voor Teake Koster)

 1. Martinus van der Meer, Johan van IJs en Oebele Haakma

Dames (12 parturen):

 1. Selma van der Molen (koningin), Froukje Fennema en Miranda Dijkstra
 2. Suzan Bosma, Marjan Reijenga en Wilma Ypma
 3. Myriam de Ruiter, Annelies Popma en Angelique van Coevorden

Verliezersronde:

 1. Sanne El van der Vlugt, Marije Walsma en Femke Epema
 2. Angelique Buma, Nynke de Vries en Maryan van der Molen

De organisatie en de bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagde merke. Een mooi programma en prachtig weer zorgen voor een prima stemming op sportcomplex It Fliet.

Primeur voor K.V. Pim Mulier

Traditioneel organiseert kaatsvereniging Pim Mulier op de eerste zondag na de PC een vrije formatie wedstrijd voor de heren hoofdklasse. Dit jaar heeft het bestuur besloten om ook de dames hoofdklasse naar Witmarsum te halen. Een gezamenlijke partij en dat betekent een primeur voor Witmarsum.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Het hoofdveld is uitgemeten en beide wedstrijden kunnen op één veld worden gespeeld. Dit is niet alleen voor de kaatsers maar ook voor het publiek erg aantrekkelijk. Een groep vrijwilligers is al enige tijd bezig met het beregenen van de velden. Het resultaat mag er zijn, de kaatsers kunnen hun spel vertonen op een mooie  zachte,  groene kaatsmat. Ook het prijzengeld bij de dames en heren is gelijk. Het bestuur maakt hiermee een  gebaar richting de dames. Naast geldprijzen zijn er voor de eerste en tweede prijswinnaars fraaie eretekens, aangeboden door de freonen van Pim (heren) en het Haye Rijpmafonds (dames). Tenslotte is de entree deze zondag laag gehouden: voor slechts € 5,00 kunt u de wedstrijden volgen met na afloop gezellige muziek.

Het bestuur hoopt zondag 5 augustus 2018 op een boppeslach. U bent van harte welkom in Witmarsum . De wedstrijden beginnen om 12.00 uur.

Een geslaagd Witmarsumer dorpsfeest 2017

Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de Witmarsumer merke. Van vrijdag 4 augustus tot en met maandag 7 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het partuur van Exmorra ging met de fraaie horloges naar huis door te winnen van het partuur van Bolsward en stelde zich kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:

Afdeling:

 1. Exmorra: Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra, Christiaan Stremler
 2. Bolsward: Hidzerd Bogaard, Jelle Cnossen, Menno Galama
 3. Makkum: Ingmar Wijma, Lars Onrust, Ype Bert van der Logt
 4. Tzumarrum: Jelle Pieter van de Walt, Hylke Jan van de Walt, Jurre Broekstra
 5. Dronryp: Teake Hofman, Jasper Jager, Lucas Postma
 6. Menaam: Erik Minne Cats, Youri de Groot, Mark Polstra

Opstapronde:

 1. Bouke Andries Boersma, Jelte Hotsma, Jorn Lars van Beem
 2. Andele Veltman, Bauke Folkerts, Jurjen Miedema
 3. Hedser Mud, Jasper de Boer, Siebe Feenstra
Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Helaas door omstandigheden maar 9 parturen op de lijst maar een mooie en spannende finale zorgde voor een mooi einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde de overwinning door met 5-5 6-0 te winnen van het partuur van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong. De derde prijs was er voor Arnold Zijlstra, Erik Haitsma en Haye Jan Nicolai.

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpartij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

 1. Nico Dijksta (konng), Mark Elgersma en Gert Jan Meekma
 2. Hilbrand Smid, Sander Elgersma en Michel Nesse

Heren B (12 parturen)

 1. Johan van Abbema, Johannes de Best (koning) en Bert Haitsma
 2. Jesse van der Molen, Eric Wieling en Cees Jellema
 3. Igor Kuiper, Hans Wierda en Klaas Jan Haitsma

Verliezersronde:

 1. Redmer Zaagemans, Henk Koops en Sybren Reitsma
 2. Mike van Dorsselaer, Nick van Dorsselaer en Wessel Kruger

Heren 50 plus (9 parturen):

 1. Harke Anema (koning), Klaas Haitsma en Piet Tolsma
 2. Jan Faber, Oebele Haakma en Willem van Dijk
 3. Paul Jongstra, Pieter van der Sluis en Johan van der Molen

Verliezersronde:

 1. Martinus van der Meer, van der Meer en Reinder Koops

Dames (13 parturen):

 1. Sytske Meekma (koningin), Feikje Kuiper en Elske Koopmans
 2. Wendy Gaastra, Antsje Feenstra en Saloni Nicolai
 3. Aukje Hibma, Grieta Veninga en Maryan van der Molen

Verliezersronde:

 1. Joukje Haitsma, Marjan Reijenga en Esther Hoekstra
 2. Myriam de Ruiter, Wilma Ypma en Elisa de Vries

Dames 40 plus (4 parturen):

 1. Hieke Bootsma, Aukje Heslinga en Jolanda Koopmans (koningin).
 2. Janny Yntema, Cobi Yntema en Suzan Homminga

De organisatie en de bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagde merke. Een mooi programma en prachtig weer zorgen voor een prima stemming op sportcomplex It Fliet.

Pearkekeatsen in Witmarsum

Vrijdag 28 juli 2017 vond in Witmarsum het peakekeatsen weer plaats. Er werd gekaatst met zachte bal in vijf poules van vier of vijf parturen. Iedere partij duurde 25 minuten. De weersomstandigheden waren ideaal, alle partijen konden voor de regen worden uitgespeeld. Om ongeveer 21.45 uur kon voorzitter Harm Jilderda de winnaars bekend maken. Elke poulewinnaar kreeg en schaal met warme en koude hapjes die verdeeld moesten worden over de andere deelnemers binnen de poule. Na afloop bleef het nog lang gezellig in de kantine. De kaatsers zijn klaar voor de Wytmarsumer merke die vrijdag 4 augustus 2017 begint.

Winnaars:

Poule A: Grieta Sieswerda en Simon Lemstra

Poule B: Helma de Jong en André Dijkstra

Poule C: Myriam de Ruijter en Melvin Tolsma

Poule D: Esther Hofstra en Jorn Hofstra

Poule E: Zelina Postma en Mart v/d Molen

Check & Save Federatiekaatsen

Check & Save federatiekaatsen voor jeugd in Witmarsum

Onder wisselende omstandigheden vond zaterdag 24 juni het kaatsen voor jeugd van federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum in Witmarsum plaats. Naast welpen, pupillen en schooljeugd kaatsten de jongens categorie deze dag ook mee. De jeugd kaatste in afdelingsverband. In totaal telde de lijst 39 parturen over 7 verschillende categorieën, een mooi aantal. Zaterdagmiddag om 15:05 uur viel de laatste slag. De uitslagen.

Welpen meisjes (6 parturen)

 1. Lollum-Waaxens: Lissane Venema, Brit Joustra
 2. Bolsward: Fenna Cuperus, Iris Haga, Marit Steigenga

Welpen jongens (8 parturen)

Winnaarsronde

 1. Bolsward: Edwin Arjen, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
 2. Witmarsum: Niels Stoker, Jesse van der Wal

Verliezersronde

 1. Arum: Stian Rinia, Jorrit Bosch
 2. Arum: Rimmer Dijkstra, Jan-Friso Anema

Pupillen Meisjes (6 parturen)

 1. Workum: Nynke Kuipers, Ilse v/d Meer
 2. Arum: Amarins van Althuis, Mara Konst

Pupillen Jongens (4 parturen)

 1. Arum: Jasper Hijlkema, Roy de Vries, Marc Jorna
 2. Workum: Douwe de Jager, Kevin Kamstra, Ditmer Deinum

Schoolmeisjes (6 parturen)

 1. Makkum: Alberdine Groen, Elke de Witte
 2. Witmarsum: Lynette Ypeij, Hilde Veninga

Schooljongens (6 parturen)

 1. Arum: Tieme Tolsma, Klaas Hibma
 2. Arum: Jildert Wijbenga, Marwin Tolsma

Jongens (3 parturen)

 1. Lollum Waaxens: Sietse Bouma, Reinder Hendriks

Uitslag Dames 1e klasse D.E.L. zondag 28 mei 2017

In Witmarsum stonden zondag 9 partuur op de lijst. Onder ideale weersomstandigheden werd er om 10 uur begonnen onder leiding van de prima leidende clubscheidsrechter Mart van der Molen. De finale ging tussen partuur 6 Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Melissa Rianne Hiemstra tegen partuur 7 Jeanette Jansma, Everdyna de Haan en Baukje Terpstra. Op 5-2 en 6-4 viel de laatste slag in het voordeel van partuur 6.  
De finale in de herkansingsronde ging tussen partuur 3 Akkelyna de Haan, Anneke Smid en Ineke van der Ploeg tegen partuur 5 Fenna Kramer, Sigrid de Jong en Imke van der Leest. Laatstgenoemde partuur won deze strijd met 5-3 en 6-6.

Uitslag:

1e prijs Serena Hovenga (Marsum), Lotte Delgrosso (Marsum) en Melissa Rianne Hiemstra (Stiens);
2e prijs Jeanette Jansma (Dronryp), Everdyna de Haan (Wier) en Baukje Terpstra (Easterein);
3e prijs Sjoukje Stuiver (Witmarsum), Mintje Meintema (Dronryp) en Corina de Vries (Bitgum)
 
Herkansingsronde:
1e prijs Fenna Kramer (Winsum), Sigrid de Jong (Blauwhuis) en Ímke van der Leest (Easterein);
2e prijs Akkelyna de Haan (Wier), Anneke Smid (Witmarsum) en Ineke van der Ploeg (Ried)
 
De heer Lieuwe Bosch uit Tzum heeft deze dag prachtige actie foto’s gemaakt.

Uitslag Dames Hoofdklasse D.E.L. zondag 28 mei 2017

In Witmarsum stonden zondag 8 partuur op de lijst. Onder ideale weersomstandigheden werd er om 11 uur begonnen onder leiding van de prima leidende scheidsrechter Wiebren Joustra. De finale ging tussen partuur 3 Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra tegen partuur 7 Nynke Sinnema, Maaike Osinga en Manon Scheepstra. Op 5-3 en 6-0 viel de laatste slag in het voordeel van partuur 3.  
De strijd om de 3e plaats ging tussen partuur 2 Nelie Steenstra, Anke Winkel en Iris van der Veen tegen partuur 6 Joukje Kuperus, Nynke Sijbrandij en Sjanet Wijnia. Op 5-5 en 6-4 sloeg Iris van der Veen de kaats voorbij.

Uitslag:

1e prijs Ilse Tuinenga (Berltsum), Wiljo Sijbrandij (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Peins)

2e prijs Nynke Sinnema (Grou), Maaike Osinga (Franeker) en Manon Scheepstra (Leeuwarden)

3e prijs Nelie Steenstra (Minnertsga), Anke Winkel (Hijum) en Iris van der Veen (Franeker)

 
De heer Lieuwe Bosch uit Tzum heeft deze dag prachtige actie foto’s gemaakt.