Haye Rijpma Fonds

Haije Rijpma (wit-ruimte)3.0

  • Het “Haye Rijpma Fonds” stelt zich ten doel gelden beschikbaar te stellen voor:
    de kosten van de 1e prijs op de Haye Rijpma Partij, waarvoor jaarlijks van de stichting Rijpma-Hiemstra te Leeuwarden een financiële bijdrage wordt ontvangen;
  • het onderhouden van kontakten tussen leden en oud-leden van de kaatsvereniging “Pim Mulier”, de deelnemers aan het Haye Rijpma Fonds, Witmarsumers zowel als Witmarsumers-om-útens.
  • het stimuleren van de kaatssport in Witmarsum.
  • het bekostigen van eventuele bijzondere zaken en attributen t.b.v. de kaatsvereniging

Ook U kunt deelnemer worden van dit fonds. Dat kan via een jaarlijkse financiële bijdrage van tenminste € 10,- Daar staat natuurlijk ook wat tegenover. Deelnemers aan het fonds krijgen een entreebewijs voor de hoofdklassepartij tijdens de Merke, alsmede een partner-reductiebon.

Wilt U meedoen, reageer dan schriftelijk naar :
Haye Rijpma Fonds, p/a Elly v.d. Wei, Oosterstraat 84, 8748 GEWitmarsum of per email