Haye Rijpma Fonds

Haije Rijpma (wit-ruimte)3.0

Stichting het Haye Rijpma Fonds stelt zich ten doel gelden beschikbaar te stellen voor:

  • De kosten van de 1e prijs op de Haye Rijpma Partij, waarvoor jaarlijks van de stichting Rijpma-Hiemstra te Leeuwarden een financiële bijdrage wordt ontvangen.
  • Het onderhouden van kontakten tussen leden en oud-leden van KV Pim Mulier, de deelnemers aan Stichting het Haye Rijpma Fonds, Witmarsumers zowel als Witmarsumers-om-útens.
  • Het stimuleren van de kaatssport in Witmarsum.
  • Het bekostigen van eventuele bijzondere zaken en attributen t.b.v. de kaatsvereniging.

Ook u kunt deelnemer worden. Als lid betaalt u een financiële bijdrage van tenminste € 10,-. Daarvoor ontvangt u een entreebewijs voor de Haye Rijpmapartij, de hoofdklassepartij tijdens de Merke en een uitnodiging voor het koffiedrinken voorafgaand aan de Haye Rijpmapartij.

Wilt u meedoen, reageer dan schriftelijk naar:
Haye Rijpma Fonds, p/a Elly v.d. Wei, Oosterstraat 84, 8748 GE Witmarsum of
per email